Egzamin ósmoklasisty – marzec
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Marzec 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: jak napisać przemówienie

Zadanie 1
Uzupełnij puste miejsca w zdaniach wyrazami w odpowiedniej formie.

przyjęcie, duża, swój, oficjalna, odbiorcy, określona, przekonanie

Przemówienie to …………………… wypowiedź skierowana do ……………………. grupy ……………………….. Celem przemówienia jest zaprezentowanie …………………. stanowiska w ………………………. sprawie i …………………….. słuchaczy do jego …………………

Zadanie 2
Uporządkuj schemat przemówienia.

teza, podsumowanie – wnioski końcowe, zwrot do adresata, argumenty na poparcie tezy, pożegnanie słuchaczy, określenie tematu przemówienia

Zadanie 3
Podkreśl poprawne sformułowania.

A. “Koleżanki i Koledzy!”, to pożegnanie słuchaczy/zwrot do adresata.
B. “Sądzę, że …”, to wprowadzenie tezy/przedstawienie tematu.
C. “Dziękuję wszystkim za uwagę”, to podsumowanie tematu/pożegnanie słuchaczy.
D. “Tematem, który budzi ostatnio szczególne emocje jest…”, to przedstawienie tematu/wprowadzenie tezy.
E. “Kolejne potwierdzenie odnajdujemy w …”, to argument na poparcie tezy/wniosek końcowy.
F. “Z moich rozważań wynika, że…”, to wprowadzenie tezy/wniosek końcowy.

Zadanie 4
Jakie teksty i w jaki sposób wykorzystasz do napisania przemówienia, aby przekonać słuchaczy, że twórczość Ignacego Krasickiego ma charakter dydaktyczny.

A. Podaj przykładowe lektury.

B. Podaj przykładowe argumenty.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Przemówienie to oficjalna wypowiedź skierowana do dużej grupy odbiorców. Celem przemówienia jest zaprezentowanie swojego stanowiska w określonej sprawie i przekonanie słuchaczy do jego przyjęcia.

Zadanie 2
A. zwrot do adresata.
B. określenie tematu przemówienia.
C. teza.
D. argumenty na poparcie tezy.
E. podsumowanie – wnioski końcowe.
F. pożegnanie słuchaczy.

Zadanie 3
A. “Koleżanki i Koledzy!”, to pożegnanie słuchaczy/zwrot do adresata.
B. “Sądzę, że …”, to wprowadzenie tezy/przedstawienie tematu.
C. “Dziękuję wszystkim za uwagę”, to podsumowanie tematu/pożegnanie słuchaczy.
D. “Tematem, który budzi ostatnio szczególne emocje jest…”, to przedstawienie tematu/wprowadzenie tezy.
E. “Kolejne potwierdzenie odnajdujemy w …”, to argument na poparcie tezy/wniosek końcowy.
F. “Z moich rozważań wynika, że…”, to wprowadzenie tezy/wniosek końcowy.

Zadanie 4
A. przykładowe lektury
“Kruk i lis”, “Dewotka”, “Żona modna”

B. przykładowe argumenty
“Kruk i lis” – naiwna wiara w pochlebstwo kończy się źle.
“Dewotka” – należy wystrzegać się fałszywej pobożności.
“Żona modna” – chciwość, głupota i uległość pana Piotra; bezmyślność uleganie modzie, rozrzutność, egoizm modnej damy.