Egzamin ósmoklasisty – kwiecień
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Kwiecień 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: jak napisać list otwarty

Zadanie 1
Podkreśl poprawne sformułowanie.

List otwarty to wypowiedź pisemna o charakterze poetyckim/argumentacyjnym.

Zadanie 2
Jakie przykładowe zagadnienia można poruszyć w liście otwartym? Zaznacz punkty.

A. przedstawienie wrażeń z przeczytanej książki.
B. ochrona środowiska.
C. pomoc słabszym.
D. podziękowanie za wspólnie spędzone wakacje.
E. postawy godne naśladowania.

Zadanie 3
Uporządkuj schemat listu oficjalnego.

szczegółowe omówienie problemu; miejscowość i data; sformułowanie wniosków; przedstawienie tematu; pożegnanie adresata; zwrot do adresata; podpis autora listu

A. prawy górny róg –
B. nagłówek –
C. wstęp –
D. rozwinięcie –
E. zakończenie –
F. pożegnanie adresata –
G. prawa dolna strona –

Zadanie 4
Do podanych zagadnień, jakie można poruszyć w liście otwartym dopasuj tytuły utworów (do każdego zagadnienia dopisz jeden tytuł).

A. Mickiewicz “Reduta Ordona”; Ch. Dickens “Opowieść wigilijna”; M. Wańkowicz “Tędy i owędy”; A. Fredro “Zemsta”; A. Mickiewicz “Przyjaciele”

A. przyjaźń –
B. podróż –
C. kłótnia –
D. odwaga –
E. empatia –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
List otwarty to wypowiedź pisemna o charakterze poetyckim/argumentacyjnym.

Zadanie 2
B. C. E.

Zadanie 3
A. prawy górny róg – miejscowość i data.
B. nagłówek – zwrot do adresata.
C. wstęp – przedstawienie tematu.
D. rozwinięcie – szczegółowe omówienie problemu.
E. zakończenie – sformułowanie wniosków.
F. formuła pożegnania – pożegnanie adresata.
G. prawa dolna strona – podpis autora listu.

Zadanie 4
A. przyjaźń – A. Mickiewicz “Przyjaciele”.
B. podróż – M. Wańkowicz “Tędy i owędy”.
C. kłótnia – A. Fredro “Zemsta”.
D. odwaga – A. Mickiewicz “Reduta Ordona”.
E. empatia – Ch. Dickens “Opowieść wigilijna”