Egzamin ósmoklasisty – kwiecień
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Kwiecień 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: rozprawka na temat – Czy samotność może mieć pozytywny wpływ na życie człowieka? W uzasadnieniu odwołaj się do “Latarnika” Henryka Sienkiewicza i wybranego utworu literackiego.

Samotność to najczęściej życie w pojedynkę lub odizolowanie się – świadomie lub nie – od społeczeństwa. Czasami mimo otaczających nas ludzi czujemy się sami. Zjawisko to doskwiera wielu osobom na całym świecie. Uważam, że samotność nie ma pozytywnego wpływu na życie człowieka.
Swoje rozważania rozpocznę od odwołania się do postaci Skawińskiego z “Latarnika”. Bohater samotnie mieszkał i pracował w latarni na małej wyspie. Regularnie otrzymywał zaopatrzenie, jednakże była to krótka chwila, kiedy mógł porozmawiać ze strażnikiem przywożącym mu żywność i wodę. Później wracał do pracy latarnika i spędzał czas sam. Co niedzielę przybywał do miasta. Szedł na rynek i do kościoła, jednak po jakimś czasie zaprzestał tych wypraw. Samotność otępiła go i wyssała resztki życia z bohatera. Odczuwał permanentny smutek. Nie widział potrzeby przebywania z ludźmi, mimo że tego potrzebował.
Kolejnym potwierdzeniem będzie postawa bohatera utworu “Faust”. Na pewno był to człowiek wyobcowany. Samotnie brnął przez życie, gdyż poświęcił je dla nauki, która była dla niego najwyższą wartością. Stał się poniekąd wyjałowiony z ludzkich odruchów – przykładem może być porzucenie Małgorzaty. Dla spełnienia swojego celu zrobił wszystko, nawet zawarł pakt z diabłem, co świadczyło o tym, że nie miał nikogo, kto mógłby mu pomóc.
Na mocy przytoczonych powyżej argumentów potwierdzam, że samotność nie ma pozytywnego wpływu na życie człowieka, gdyż otępia go i oducza radzenia sobie w społeczeństwie.

Zadanie 1
Uporządkuj schemat rozprawki.

wstęp, argumenty + przykłady, zakończenie, teza, rozwinięcie, potwierdzenie tezy

Zadanie 2
Jakie zagadnienie trzeba rozważyć w powyższej rozprawce?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 3
A. Z akapitu 1. wypisz wyrażenie będące wprowadzeniem tezy.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Podaj inny przykład podobnego wyrażenia.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4
A. Ułóż w porządku chronologicznym wydarzenia, o których mowa w lekturze obowiązkowej “Latarrnik” Henryka Sienkiewicza.

opuszczenie wyspy i dalsza wędrówka bohatera, ogłoszenie o wolnej posadzie latarnika w Aspinwall, samotne życie bohatera na wyspie, utrata pracy przez Skawińskiego, przybycie Skawińskiego do miasta i otrzymanie pracy, lektura “Pana Tadeusza” i rozbicie się statku

B. Który etap z życia Skawińskiego został przedstawiony w rozprawce?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Jaki wpływ na życie Skawińskiego wywarła samotność? Zastąp poniższe słowa ich synonimami. Do każdego wyrazu dopisz trzy przykłady.

A. smutek –
B. otępienie –

Zadanie 6
W poniższym wypowiedzeniu podkreśl słowo, które najtrafniej charakteryzuje bohatera.

Faust był człowiekiem wykluczonym/wyalienowanym.

Zadanie 7
Z jakim typem samotności mamy do czynienia w przypadku

A. Ebenezera Scrooge’a –
B. Andrzeja Radka –

Zadanie 8
Podkreśl poprawną odpowiedź.

W podsumowaniu rozważań w rozprawce użyjemy sformułowania: Postaram się to udowodnić, odwołując się do przykładów/Przedstawione przeze mnie argumenty potwierdzają, że…

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
wstęp: teza
rozwinięcie: argumenty + przykłady
zakończenie: potwierdzenie tezy

Zadanie 2
Zagadnienie do rozważenia w powyższej rozprawce to problem samotności i jej wpływu na życie człowieka.

Zadanie 3
A. Uważam, że…
B. Według mnie…, Sądzę, że…, Moim zdaniem…, Myślę, że…

Zadanie 4
A. Plan wydarzeń
Ogłoszenie o wolnej posadzie latarnika w Aspinwall.
Przybycie Skawińskiego do miasta i otrzymanie pracy.
Samotne życie bohatera na wyspie.
Lektura “Pana Tadeusza” i rozbicie się statku.
Utrata pracy przez Skawińskiego.
Opuszczenie wyspy i dalsza wędrówka bohatera.

B. W rozprawce został przedstawiony etap samotnego życia na wyspie.

Zadanie 5
A. smutek – rozpacz, zmartwienie, żal.
B. otępienie – apatia, bierność, niemoc.

Zadanie 6
Faust był człowiekiem wykluczonym/wyalienowanym.

Zadanie 7
A. Ebenezer Scrooge – świadomy wybór samotności, który był wynikiem cech charakteru bohatera.
B. Andrzej Radek – samotność jako wynik uprzedzeń i nietolerancji otoczenia wobec bohatera.

Zadanie 8
Postaram się to udowodnić, odwołując się do przykładów/Przedstawione przeze mnie argumenty potwierdzają, że…

PODZIEL SIĘ: