Egzamin ósmoklasisty – czerwiec
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Czerwiec 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: cechy wypowiedzi argumentacyjnej

Zadanie 1
Przeczytaj poniższe wypowiedzenia i rozstrzygnij, które z nich są tezami, a które są hipotezami.

A. Właściwe odżywianie jest podstawą zdrowia człowieka.
B. Zdrowie czy pieniądze są źródłem szczęścia człowieka.
C. Warto wcześnie wstawać.
D. Praca to przyjemność czy obowiązek.
E. Segregacja śmieci to dobry krok w dbaniu o środowisko.

Zadanie 2
Sformułuj trzy argumenty potwierdzające tezę “Warto czytać książki”.

Argument 1.
Argument 2.
Argument 3.

Zadanie 3
W życiu której postaci z lektury obowiązkowej spełniły się słowa “Nie ma winy bez kary?” Uzasadnij swój wybór.

Postać literacka –
Tytuł utworu –
Autor utworu –
Uzasadnienie wyboru –

Zadanie 4
Którą lekturę obowiązkową można byłoby wykorzystać jako źródło przykładu ilustrującego argumentację w rozprawce na poniższy temat

Temat – “Czy miłość to siła zdolna pokonać przeszkody?”
Tytuł –
Autor –
Przykład ilustrujący argumentację –

Zadanie 5
Do podanego poniżej tematu rozprawki sformułuj tezę oraz wniosek kończący pracę.

Temat: “Pomagać innym czy troszczyć się o własne potrzeby?”
Teza –
Wniosek –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Tezy – A. C. E
Hipotezy – B. D

Zadanie 2
Argument 1. Czytając książki rozwijamy wyobraźnię.
Argument 2. Czytanie książek wzbogaca nas wewnętrznie.
Argument 3. Samo czytanie daje dużo przyjemności.

Zadanie 3
Przykładowa odpowiedź.

Postać literacka – Balladyna
Tytuł utworu – “Balladyna”
Autor utworu – Juliusz Słowacki
Uzasadnienie wyboru – Balladyna za wszelką cenę chciała zdobyć władzę. Aby zrealizować ten plan, dopuszczała się kolejnych zbrodni. Zdawała się być pewna, że kara jej nie dosięgnie. Ale sprawiedliwość została jej wymierzona przez siły przyrody. Złą królową zabił piorun.

Zadanie 4
Przykładowa odpowiedź.

Temat – “Czy miłość to siła zdolna pokonać przeszkody?”
Tytuł – “Zemsta”
Autor – Aleksander Fredro
Przykład ilustrujący argumentację – Klara i Wacław wywodzili się z dwóch zwaśnionych rodzin. Pomimo niesprzyjających okoliczności z determinacją walczyli o swój związek. Bohaterowie pobierają się, a ich miłość godzi skłócone strony.

Zadanie 5
Przykładowa odpowiedź.

Temat: “Pomagać innym czy troszczyć się o własne potrzeby?”
Teza – W życiu należy nie tylko myśleć o sobie, ale też troszczyć się o innych ludzi.
Wniosek – Przez pomaganie innym człowiek kształtuje swoją wrażliwość i postawę altruistyczną.

PODZIEL SIĘ: