Egzamin ósmoklasisty – październik
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Październik 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie
Praca z tekstem literackim: William Szekspir “Romeo i Julia” (fragment)

Akt II, scena 2. (fragment)

ROMEO
Cicho! coś mówi.
O! mów, mów dalej, uroczy aniele;
Bo ty mi w noc tę tak wspaniale świecisz
Jak lotny goniec niebios rozwartemu
Od podziwienia oku śmiertelników,
Które się wlepia w niego, aby patrzeć,
Jak on po ciężkich chmurach się przesuwa
I po powietrznej żegluje przestrzeni.
JULIA
Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!
Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!
Lub jeśli tego nie możesz uczynić,
To przysiąż wiernym być mojej miłości,
A ja przestanę być z krwi Kapuletów.
ROMEO
Mamże przemówić czy też słuchać dalej?
JULIA
Nazwa twa tylko jest mi nieprzyjazna,
Boś ty w istocie nie Montekim dla mnie.
Jestże Monteki choćby tylko ręką,
Ramieniem, twarzą, zgoła jakąkolwiek
Częścią człowieka? O! weź inną nazwę!
Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą,
Pod inną nazwą równie by pachniało;
Tak i Romeo bez nazwy Romea
Przecież by całą swą wartość zatrzymał.
Romeo! porzuć tę nazwę, a w zamian
Za to, co nawet cząstką ciebie nie jest,
Weź mię, ach! całą!
ROMEO
Biorę cię za słowo:
Zwij mię kochankiem, a krzyżmo
chrztu tego
Sprawi, że odtąd nie będę Romeem.
JULIA
Ktoś ty jest, co się nocą osłaniając,
Podchodzisz moją samotność?
ROMEO
Z nazwiska
Nie mógłbym tobie powiedzieć, kto jestem;
Nazwisko moje jest mi nienawistne,
Bo jest, o! święta, nieprzyjazne tobie;
Zdarłbym je, gdybym miał je napisane.
JULIA
Jeszcze me ucho stu słów nie wypiło
Z tych ust, a przecież dźwięk już ich mi znany.
Jest żeś Romeo, mów? jest żeś Monteki?
ROMEO
Nie jestem ani jednym, ani drugim,
Jedno li z dwojga jest niemiłe tobie.
JULIA
Jak żeś tu przyszedł, powiedz, i dlaczego?
Mur jest wysoki i trudny do przejścia,
A miejsce zgubne; gdyby cię kto z moich
Krewnych tu zastał…
ROMEO
Na skrzydłach miłości
Lekko, bezpiecznie mur ten przesadziłem,
Bo miłość nie ma żadnych tam i granic;
A co potrafi, na to się i waży;
Krewni więc twoi nie trwożą mię wcale.

Zadanie 1
Oceń prawdziwość powyższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

A. Bohaterowie pochodzą z zaprzyjaźnionych rodzin.
B. Rozmowa bohaterów przebiega pod osłoną nocy.

Zadanie 2
W powyższym tekście tematem rozmowy bohaterów jest

A. nieszczęśliwa miłość.
B. odwzajemnione uczucie.
C. sytuacja rodzinna Romea.

Zadanie 3
W puste miejsce w poniższym wypowiedzeniu wpisz A/B i uzasadnij swój wybór za pomocą jednego argumentu.

Młodzi kochankowie ………………………………………… obowiązujących w ich środowisku norm zachowania.

A. nie przestrzegali.
B. przestrzegali.

Argument – …………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4
Podaj trzy przykłady wyrazów bliskoznacznych do słowa ‘miłość’, za pomocą których można określić uczucia bohaterów.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 5
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Julia poprzez słowa: “Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo?” wyraża A/B, ponieważ C/D.

A. rozczarowanie
B. obawę

C. spodziewała się zobaczyć inną osobę
D. zdaje sobie sprawę z przeszkód stojących na drodze ich uczuciu

Zadanie 6
Związek frazeologiczny ‘ brać za słowo’ oznacza

A. napisać utwór.
B. wypowiadać z uwagą słowa.
C. traktować poważnie czyjeś obietnice.

Zadanie 7
Wypowiedzenie ‘Nad mur wzleciałem na skrzydłach miłości’ to

A. epitet.
B. metafora.
C. porównanie.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Nazwisko moje jest mi nienawistne’ wyraz ‘moje’ jest A/B i pełni funkcję C/D.

A. rzeczownikiem
B. zaimkiem

C. przydawki
D. dopełnienia

Zadanie 9
I. Od rzeczownika ‘twarz’ utwórz

A. przymiotnik – ………………………………….
B. przysłówek – …………………………………..

II. W puste miejsca w wypowiedzeniach wpisz utworzone formy

A. W tym kapeluszu wyglądasz ………………………………
B. Ten kapelusz jest ………………………………………………..

Zadanie 10
Z lektury obowiązkowej wymień imiona i nazwiska pary bohaterów, którzy pochodzili z nieprzyjaznych rodzin, ale ich miłość zakończyła się szczęśliwie.

A. …………………………………………………………………….
B. …………………………………………………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. F
B. P

Zadanie 2
B

Zadanie 3
Młodzi kochankowie nie przestrzegali obowiązujących w ich środowisku norm zachowania.

Argument – spotykali się po kryjomu pod osłoną nocy.

Zadanie 4
Przykładowe wyrazy: sympatia, fascynacja, uwielbienie, ekscytacja, namiętność.

Zadanie 5
B D

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B C

Zadanie 9
I. A. twarzowy; B. twarzowo
II. A. twarzowo; B. twarzowy

Zadanie 10
A. Klara Raptusiewiczówna.
B. Wacław Milczek.

PODZIEL SIĘ: