Egzamin ósmoklasisty – kwiecień
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Kwiecień 2018

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Hanna Łachocka
“Książka czeka”

Książka nas uczy, książka cieszy;
czasem zadziwi
nas niemało
albo po prostu tak rozśmieszy ,
jakby się dobry
żart słyszało.

Książka też mądrze nam doradza
różne wskazówki ,
wzory daje.
Książka w szeroki świat wprowadza ,
dalekie z nami
zwiedza kraje.

Lubimy książkę-przyjaciółkę.
Wiesz co ci powiem?
Nie odwlekaj.
Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,
sięgnij po książkę!
Książka czeka .

Zadanie 1
Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
A. Osoba mówiąca namawia odbiorcę wiersza do czytania książek. P/F
B. Zdania pytające i rozkazujące kierowane są do czytelnika. P/F

Zadanie 2
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1. – 3.

Czytanie książek jest dla człowieka

A. korzystne          1. tylko książka dostarcza informacji o świecie.
     ponieważ         2. można czerpać z książki rozmaite informacje.
B. negatywne           3. książka może zastąpić podróże.

Zadanie 3
a. Wyjaśnij znaczenie przenośni ‘książka przyjaciółka’.
………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Podaj dowolne poprawne przysłowie związane z wyrazem ‘przyjaciele’ i wyjaśnij znaczenie tego przysłowia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
a. Określ środek stylistyczny ‘książka nas uczy’
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Jaką rolę w wierszu odgrywa ten środek stylistyczny?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Wyjaśnij, jaki związek z treścią wiersza Hanny Łachockiej ma jego tytuł.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W drugiej zwrotce występują wypowiedzenia złożone współrzędnie łączne w celu

A. podkreślenia ważności wszystkich zalet płynących z czytania książki.
B. ukazania czytelnikowi, w jaki sposób powstaje książka.
C. zwrócenia uwagi na miejsce książki na półce w bibliotece.

Zadanie 7
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Osoba mówiąca w wierszu wypowiada się we własnym imieniu.
B. Osoba mówiąca w wierszu wypowiada się w imieniu grupy czytelników.
C. Osoba mówiąca w wierszu ukrywa się za opisaną sytuacją liryczną.

Zadanie 8
Uzupełnij tabelkę.

Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza Formant Oboczności
książka

Zadanie 9
a. Wskaż punkt zawierający takie same części mowy.

A. książka, zadziwi, doradza, daje.
B. niemało, daje, zadziwi, doradza.
C. uczy, zadziwi, doradza, daje.

b. jakie to są części mowy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

c. wskaż poprawną odpowiedź

“nie” z tymi częściami mowy piszemy

A. razem.
B. osobno.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. P

Zadanie 2
A 2

Zadanie 3
Przykładowe odpowiedzi

a. Z książką, podobnie jak z przyjaciółką, można miło spędzić czas, nie nudzić się.
b. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – szczery przyjaciel nie opuszcza kogoś, gdy ten ma kłopoty.

Zadanie 4
a. Jest to uosobienie.
b. Przykładowa odpowiedź
Uosobienie nadaje książce cechy człowieka, który chce być przyjacielem czytelnika.

Zadanie 5
Przykładowa odpowiedź

Tytuł wiersza sugeruje, że książka nie chce tylko zajmować miejsce na półce, ale czeka, aż ktoś ją weźmie do ręki i przeczyta.

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8

Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza Formant Oboczności
księga książka książ ka ę:ą; g:ż

Zadanie 9
a. C
b. są to czasowniki.
c. B