Gimnazjum – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2018

Literatura: praca z tekstem – Bolesław Prus “Faraon” (fragment)

Orszak posuwa się jakby po gzymsie wykutym z boku skały, wreszcie zatrzymuje się na obszernym placu o kilkanaście pięter nad dnem wąwozu. Tu znajdują się drzwi prowadzące do podziemnego grobu, który budował sobie faraon przez trzydzieści lat panowania. Grób ten to cały pałac z komnatami dla pana, rodziny i służby, z jadalnią, sypialnią i łazienką, z kaplicami poświęconymi różnym bogom, a nareszcie – ze studnią, gdzie na wieki spocznie mumia faraona. Przy blasku jaskrawych pochodni widać ściany wszystkich komnat pokryte modlitwami i obrazami, które odtwarzają wszystkie zajęcia i rozrywki zmarłego: polowania, budowę świątyń i kanałów, triumfalne przejazdy, uroczystości odprawiane na cześć bogów, walki wojsk z nieprzyjaciółmi, prace ludu… Nie dość na tym: pokoje bowiem są zastawione sprzętami, naczyniami, wozami i bronią, kwiatami, mięsem, ciastem i winem, ale jeszcze znajduje się w nich mnóstwo posągów. Są to liczne wizerunki Ramzesa XII, jego kapłanów, ministrów, kobiet, żołnierzy i niewolników. Pan bowiem i na tamtym świecie nie może się obejść bez kosztownych sprzętów, wykwintnego jadła i wiernej służby.

Zadanie 1
O wydarzeniach opowiada

A. narrator pierwszoosobowy.
B. narrator trzecioosobowy.
C. jeden z kapłanów faraona.

Zadanie 2
Najodpowiedniejszym synonimem wyrazu ‘faraon’ jest

A. król.
B. namiestnik.
C. minister.

Zadanie 3
Grób faraona znajdował się w miejscu

A. zakazanym.
B. dobrze oznakowanym.
C. trudno dostępnym.

Zadanie 4
W grobie faraona informacje o jego życiu były zawarte

A. na wyrzeźbionych wizerunkach.
B. na ściennych malowidłach.
C. na rytualnych naczyniach.

Zadanie 5
Wyposażenie grobu faraona świadczyło o

A. trosce o życie wieczne zmarłego.
B. ochronie pamiątek po zmarłym.
C. dobrym zabezpieczeniu.

Zadanie 6
W powyższym fragmencie dominują

A. powtórzenia.
B. wyliczenia.
C. pytania retoryczne.

Zadanie 7
Wypowiedzenie ‘ Tu znajdują się drzwi prowadzące do podziemnego grobu/, który budował sobie faraon przez trzydzieści lat panowania’ to

A. zdanie podrzędnie złożone przydawkowe, gdzie 1N, a 2P.
B. zdanie podrzędnie złożone przydawkowe, gdzie 1P, a 2N.
C. zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe, gdzie 1N, a 2P.

Zadanie 8
Poprawny zapis fonetyczny wyrazu ‘odtwarzają’ to

A. otwarzają.
B. ottwarzają.
C. oddtwarzają.

Zadanie 9
Wyraz ‘kilkanaście’ to

A. liczebnik.
B. zaimek liczebny.
C. przymiotnik.

Zadanie 10
Poprawny podział słowotwórczy wyrazu ‘jadalnia’ to

A. jadal-nia.
B. jada-lnia.
C. jad-alnia.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nauka o języku: cechy stylu publicystycznego

Prognozy spadku inwestycji i tempa wzrostu PKB z powodu osłabienia dynamiki globalnego efektywnego popytu wydają mi się przesadnie pesymistyczne. […] Słabsza koniunktura na świecie doprowadzi zatem raczej do zastąpienia części popytu zagranicznego przez popyt krajowy. […] Dziś wzrost jest zatem hamowany głównie przez wąskie gardła podaży, a nie przez zbyt mały globalny popyt. Czy grozi nam wzrost inflacji? […] Wbrew powszechnym opiniom nie przewiduję szczególnych zagrożeń od strony wydatków publicznych i deficytu całego sektora finansów publicznych. […] Pamiętajmy też, że pewna część wydatków budżetowych – jakkolwiek niezdeterminowana prawnie – jest także sztywna. Wydatki sztywne to głównie dotacje do ZUS i KRUS wraz z innymi wydatkami na ubezpieczenia społeczne, subwencje dla samorządów oraz koszty obsługi długu publicznego. […] Czy te relacje można zmniejszyć?
(Jerzy Osiatyński, “Porzućmy reformę finansów”, „Gazeta Wyborcza”, 8.10.2007)

Zadanie 1
Powyższy tekst odnosi się do

A. zagadnień historycznych.
B. zagadnień ekonomicznych.
C. zagadnień politycznych.

Zadanie 2
Znajdź w tekście wyrazy, którymi można zastąpić poniższe słowa.

A. spadek
B. rozwój
C. dofinansowanie
D. przedsięwzięcie
E. zapotrzebowanie

Zadanie 3
Które zdanie zawiera informacje (I), które opinię (O), a które wywiera wpływ na postawę odbiorcy (W)?

A. Czy te relacje można zmniejszyć?
B. Prognozy spadku inwestycji i tempa wzrostu PKB z powodu osłabienia dynamiki globalnego efektywnego popytu wydają mi się przesadnie pesymistyczne.
C. Dziś wzrost jest zatem hamowany głównie przez wąskie gardła podaży, a nie przez zbyt mały globalny popyt.

Zadanie 4
Podkreśl poprawne odpowiedzi.

A. Styl publicystyczny występuje głównie w prasie/tylko w tekstach pisanych prozą.
B. Teksty publicystyczne zawierają informacje/opinie i informacje.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A. spadek – inflacja.
B. rozwój – koniunktura.
C. dofinansowanie – subwencje.
D. przedsięwzięcie – inwestycje.
E. zapotrzebowanie – popyt.

Zadanie 3
A. W
B. O
C. I

Zadanie 4
A. Styl publicystyczny występuje głównie w prasie/tylko w tekstach pisanych prozą.
B. Teksty publicystyczne zawierają informacje/opinie i informacje.