Gimnazjum – maj
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Maj 2019

Literatura: praca z tekstem literackim – Ignacy Krasicki “Podróżny”

Gniewał się wędrujący i przeklinał bogi,
Że mu deszcz ustawiczny przeszkadzał do drogi.
Tymczasem z boku czuwał nań rozbójnik chciwy,
Puścił strzałę: ale że przemokły cięciwy,
Padła bez żadnej mocy. Zrazu przestraszony,
Kiedy poznał, że deszczem został ocalony,
Przestał bogi przeklinać, nie złorzeczył słocie.
Często, co złe z pozoru, dobre jest w istocie.

Zadanie 1
Bohater utworu przestał narzekać na deszcz, gdy

A. zakończył podróż.
B. przestało padać.
C. ocalił dzięki niemu życie.
D. przestraszył się gniewu bogów.

Zadanie 2
Które stwierdzenie oddaje sens morału zawartego w bajce Ignacego Krasickiego?

A. Nie wszystko złoto, co się świeci.
B. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
C. Łatwiej znaleźć szczęście, niż je zatrzymać.
D. To, co przykre, może mieć szczęśliwy koniec.

Zadanie 3
Poniżej zamieszczono informacje dotyczące bajki “Podróżny”. Wskaż, która z nich jest fałszywa. Zaznacz F we właściwym miejscu.

A. Bajka Ignacego Krasickiego “Podróżny” jest utworem narracyjnym.
B. Bajka “Podróżny” jest krótkim utworem wierszowanym zakończonym morałem.
C. Bajka “Podróżny” oparta jest na motywie fantastycznym zaczerpniętym ze świata legend i podań ludowych.

Zadanie 4
W pierwszym wersie bajki w funkcji podmiotu występuje wyraz

A. gniewał się.
B. wędrujący.
C. przeklinał.
D. bogi

Zadanie 5
Czy forma bogi w zdaniu: ‘Gniewał się wędrujący i przeklinał bogi’ jest zgodna z obowiązującą współcześnie normą językową? Wskaż poprawne przyporządkowanie.

1. Tak
2. Nie

ponieważ

A. biernik liczby mnogiej tego rzeczownika ma dziś wyłącznie końcówkę -ów.
B. w bierniku liczby mnogiej tego rzeczownika można stosować zarówno cząstkę -i, jak i -ów.
C. normy dotyczące odmiany rzeczowników są niezmienne.

Zadanie 6
Pierwszy wers to

A. zdanie współrzędnie złożone wynikowe.
B. zdanie współrzędnie złożone przeciwstawne.
C. zdanie współrzędnie złożone rozłączne.
D. zdanie współrzędnie złożone łączne.

Zadanie 7
W drugim wersie nie występują

A. zaimki.
B. przyimki.
C. spójniki.
D. przysłówki.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Padła bez żadnej mocy’ wyraz ‘mocy’ można zastąpić słowem

A. siła.
B. odrętwienie.
C. słabość.
D. marazm.

Zadanie 9
W wyrazie ‘cięciwy’ mamy

A. 7 liter, 4 głoski.
B. 7 liter, 6 głosek.
C. 7 liter, 5 głosek.
D. 7 liter, 3 głoski.

Zadanie 10
W wyrazie ‘chciwy’ występuje

A. końcówka fleksyjna -‘wy’.
B. formant przyrostkowy -‘wy’.
C. końcówka fleksyjna -‘y’.
D. formant przyrostkowy – ‘y’.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
D

Zadanie 3
F3

Zadanie 4
B

Zadanie 5
2A

Zadanie 6
D

Zadanie 7
D

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C