Gimnazjum – czerwiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Czerwiec 2017

Literatura: praca z tekstem – Patrycja Karwicka “Niezdrowa chęć bycia zdrowym” (fragment)

Trudno w to uwierzyć, ale zdrowotny reżim może nam wcale nie służyć. Jeśli troska o ciało zmienia się w jego kult i wciąż nie jesteśmy w stanie zaakceptować swojego wyglądu, nasze zamiłowanie do stosowania diet czy ćwiczeń szybko może nas doprowadzić do obsesji. Perfekcjonizm w tym względzie to już krok do uzależnienia. […] Nie ma nic niewłaściwego w podtrzymywaniu zdrowych nawyków. Jeśli jednak każde odstępstwo budzi nie tylko przemożne poczucie winy, ale nakłania nas do stosowania kar względem siebie albo powoduje, że nie potrafimy zrezygnować czasowo ze swoich zdrowotnych przyzwyczajeń, powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Grozi nam uzależnienie. Nie tylko utrudni nam ono funkcjonowanie wśród bliskich i znajomych […], ale może doprowadzić do schorzeń. Każda przesada jest bowiem niewskazana, a ciało i psychika lubią harmonię.

Zadanie 1
Tekst jest napisany

A. stylem potocznym.
B. stylem publicystycznym.
C. stylem poetyckim.

Zadanie 2
Tematem tekstu jest

A. zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia za wszelką cenę.
B. zachęcanie do całkowitego zrezygnowania z prowadzenia zdrowego trybu życia.
C. zachęcanie do rozsądnego prowadzenia zdrowego trybu życia.

Zadanie 3
Tytuł tekstu ma charakter
A. ironiczny.
B. poważny.
C. refleksyjny.

Zadanie 4
Przesadna dbałość o zdrowy tryb życia może doprowadzić do

A. obsesji na tym punkcie.
B. poprawy stanu zdrowia.
C. pogorszeniu stanu zdrowia.

Zadanie 5
Wypowiedzenie ‘ Każda przesada jest bowiem niewskazana, a ciało i psychika lubią harmonię’ to

A. zdanie pojedyncze rozwinięte.
B. zdanie złożone podrzędnie.
C. zdanie złożone współrzędnie.

Zadanie 6
Wyrażenie “zdrowotny reżim’ to przykład

A. związku przynależności.
B. związku rządu.
C. związku zgody.

Zadanie 7
Budowa słowotwórcza wyrazu ‘lampka’ to

A. lampk-a.
B. lamp-ka.
C. lam-pka.

Zadanie 8
Wyraz ‘funkcjonowanie’ to

A. imiesłów przymiotnikowy bierny.
B. przymiotnik.
C. rzeczownik.

Zadanie 9
W zapisie fonetycznym wyrazu [szypko] zachodzi

A. ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe.
B. ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne.
C. udźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne.

Zadanie 10
‘Ale’ to

A. spójnik współrzędności.
B. spójnik podrzędności.
C. partykuła.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Literatura: mini quiz o twórczości Jana Kochanowskiego

Zadanie 1
Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa lub F – jeśli fałszywa.

A. Jan Kochanowski studiował w Akademii Krakowskiej. P/F
B. Jan Kochanowski był sekretarzem na dworze Zygmunta Augusta. P/F
C. Jan Kochanowski jest uznawany za “ojca poezji polskiej”. P/F
D. Jan Kochanowski nigdy nie był w Paryżu. P/F
E. Jan Kochanowski mieszkał z rodziną w Czarnolesie. P/F

Zadanie 2
Wskaż szereg zawierający nazwy gatunków uprawianych przez Jana Kochanowskiego.

A. tren, fraszka, nowela.
B. fraszka, pieśń, tren.
C. pieśń, fraszka, opowiadanie.

Zadanie 3
Wskaż szereg zawierający tytuły pieśni Jana Kochanowskiego.

A. “Chcemy sobie być radzi…”.
B. “Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…”.
C. “Na zdrowie”.
D. “Serce roście, patrząc na te czasy…”.
E. ” O kapelanie”.

Zadanie 4
Do podanej problematyki fraszek dopisz ich tytuły.
“Na lipę”, “O żywocie ludzkim”, “Na dom w Czarnolesie”, “O doktorze Hiszpanie”, “Do fraszek”

A. satyryczny opis obyczajów dworskich –
B. refleksje na temat ludzkiego życia –
C. ideał życia człowieka –
D. renesansowa koncepcja artysty –
E. pochwała przyrody –

Zadanie 5
Poniższe informacje przyporządkuj do trenów: V, VII, VIII.

A. wspomnienie domu, w którym żyła Urszulka –
B. porównanie homeryckie dotyczące ludzkiego życia –
C. wyliczenie przedmiotów, jakie pozostały po Urszulce –
D. zastosowanie przenośni na określenie śmierci Urszulki –
E. zastosowanie zdrobnień, jak np. uploteczki, letniczek, tkaneczka –
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. P
C. P
D. F
E. P

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A. B. D.

Zadanie 4
A. “O doktorze Hiszpanie”.
B. “O żywocie ludzkim”.
C. “Na dom w Czarnolesie”.
D. “Do fraszek”.
E. “Na lipę”.

Zadanie 5
A. tren VIII.
B. tren V.
C. tren VII.
D. tren VII.
E. tren VII.