Przystanek matura – sierpień
MAJ 2024
Przystanek matura

Sierpień 2018

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lektury z gwiazdką: Adam Mickiewicz – II część “Dziadów”, III część “Dziadów”, “Pan Tadeusz”

Zadanie 1
Uzupełnij luki w zdaniach.

A. …………………………………………. nazywane są wileńsko-kowieńskimi.
B. W Paryżu został wydany …………………………………………………………..
C. …………………………………………. nazywane są drezdeńskimi.

Zadanie 2
Jaka nauka moralna wypływa z poniższych słów?

A. “Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie”.

B. “Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże”.

C. “Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie”.

Zadanie 3
Jaką postawę symbolizuje Cichowski?
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4
Wymień dwie przyczyny klęski Konrada.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Uzupełnij luki w zdaniach poniższymi wyrazami i wyrażeniami.

wolność, historiozofia, “Chrystus narodów”, mesjanizm, cierpienie, etyka, zmartwychwstanie

Idea …………………… narodowego to koncepcja ………………………………., która rozwinęła się po klęsce powstania listopadowego jako sposób wyjaśnienia polskiego cierpienia narodowego i nadania mu sensu. Polska jest ………………………………………., narodem wybranym, który poprzez swoje ………………………… i późniejsze …………………………………. przyniesie światu ………………………….. i ………………………… ład.

Zadanie 6

A. Czego symbolem jest salon warszawski?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Do kogo odnoszą się słowa “Z wierzchu zimna i twarda”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Do kogo odnoszą się słowa “Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 7
Przedstawicielami jakich grup społecznych są:

A. Dobrzyńscy –
B. Soplicowie –
C. Horeszkowie –

Zadanie 8
Za pomocą dwóch przykładów udowodnij, że Jacek Soplica – ksiądz Robak jest bohaterem dojrzałego romantyzmu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 9
Ułóż chronologicznie wydarzenia historyczne z koncertu Jankiela.

powstanie Legionów Polskich we Włoszech, konfederacja targowicka, powstanie kościuszkowskie, uchwalenie Konstytucji 3 maja

Zadanie 10
Z podanego szeregu wypisz wyrazy i wyrażenia związane ze zwyczajami szlacheckimi, o jakich mowa w “Panu Tadeuszu”.

odbywanie przechadzek w ustalonym porządku; grzybobranie; intelektualne dyskusje; tradycyjny strój szlachecki, polowania, dzielenie się opłatkiem, darcie pierza; rozwiązywanie sporów za pomocą pojedynków

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. “Dziady” część II nazywane są wileńsko-kowieńskimi.
B. W Paryżu został wydany “Pan Tadeusz”.
C. “Dziady” część III nazywane są drezdeńskimi.

Zadanie 2
A. Aby osiągnąć pełnię człowieczeństwa, konieczne jest doświadczenie wszystkiego co ludzkie – także cierpienia.
B. Miarą człowieczeństwa jest stosunek do innych ludzi – należy wystrzegać się okrucieństwa, nieczułości.
C. Nie wolno lekceważyć uczuć innych ludzi, zwłaszcza miłości.

Zadanie 3
Postać Cichowskiego symbolizuje męczeństwo młodzieży polskiej.

Zadanie 4
Przykładowe odpowiedzi: traktuje ludzi z pogardą, pycha, przekonanie o własnej wyższości, wadzi się z Bogiem, brak umiejętności współdziałania z innymi.

Zadanie 5
Idea mesjanizmu narodowego to koncepcja historiozoficzna, która rozwinęła się po klęsce powstania listopadowego jako sposób wyjaśnienia polskiego cierpienia narodowego i nadania mu sensu. Polska jest “Chrystusem narodów”, narodem wybranym, który poprzez swoje cierpienie i późniejsze zmartwychwstanie przyniesie światu wolność i etyczny ład.

Zadanie 6
A. Salon warszawski jest symbolem podziału społeczeństwa polskiego.
B. Słowa “Z wierzchu zimna i twarda” odnoszą się do towarzystwa stolikowego.
C. Słowa “Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi” odnoszą się do towarzystwa przy drzwiach.

Zadanie 7
A. Dobrzyńscy – szlachta zaściankowa.
B. Soplicowie – szlachta średnio zamożna.
C. Horeszkowie – magnateria.

Zadanie 8
Przykładowe odpowiedzi: nie jest indywidualistą wyrastającym ponad ogół, jest pokorny, nie działa w osamotnieniu, lecz w łączności z narodem, motorem jego działań jest poczucie obowiązku, nie zaś pragnienie sławy.

Zadanie 9
A. uchwalenie Konstytucji 3 maja.
B. konfederacja targowicka.
C. powstanie kościuszkowskie.
D. powstanie Legionów Polskich we Włoszech.

Zadanie 10
A. odbywanie przechadzek w ustalonym porządku.
B. grzybobranie.
C. tradycyjny strój szlachecki.
D. polowania.
E. rozwiązywanie sporów za pomocą pojedynków.