Przystanek matura – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Kwiecień 2024

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przykładowe zadania do testu historycznoliterackiego: Gall Anonim „Kronika polska” (fragment)

„O cnocie i szlachetności sławnego Bolesława [Chrobrego]”

Taka była okazałość rycerska króla Bolesława, a nie mniejszą posiadał cnotę posłuszeństwa duchowego. Biskupów mianowicie i swoich kapelanów w tak wielkim zachowywał poszanowaniu, że nie pozwolił sobie usiąść, gdy oni stali, i nie nazywał ich inaczej, jak tylko „panami”. Boga czcił z największą pobożnością, Kościół święty wywyższał i obsypywał go królewskimi darami. Miał też ponadto pewną wybitną cechę sprawiedliwości i pokory; gdy mianowicie ubogi wieśniak lub jakaś kobiecina skarżyła się na któregoś z książąt lub komesów, to chociaż był ważnymi sprawami zajęty i otoczony licznymi szeregami magnatów i rycerzy, nie pierwej ruszył się z miejsca, aż po kolei wysłuchał skargi żalącego się i wysłał komornika po tego, na kogo się skarżono […] A tak pilnie rozważał sprawę biedaka, jak jakiego wielkiego dostojnika. O, jakże wielką była roztropność i doskonałość Bolesława, który w sądzie nie miał względu na osobę, narodem rządził tak sprawiedliwie, a chwałę Kościoła i dobro kraju miał za najwyższe przykazanie! […]

Zadanie 1
Dokończ zdanie.

Kronika należy do dzieł

A. hagiograficznych.
B. historiograficznych.
C. apokryficznych.

Zadanie 2
Uzasadnij, że Bolesław Chrobry był pobożnym władcą. Swoje uzasadnienie poprzyj wyłącznie cytatem.

…………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3
Rozstrzygnij, czy Bolesław Chrobry dbał o dobro Kościoła i szanował duchownych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4
Uzasadnij, że Bolesław Chrobry był władcą sprawiedliwym.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Objaśnij własnymi słowami, co oznacza wyraz ‘roztropny’.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 6
Dokończ zdanie.

Bolesław Chrobry został przedstawiony w sposób

A. wyidealizowany.
B. realistyczny.
C. fantastyczny.

Zadanie 7
Dokończ zdanie.

Sposób przedstawienia wydarzeń jest

A. neutralny.
B. obiektywny.
C. subiektywny.

Zadanie 8
Dokończ zdanie.

„Kronika polska” Galla Anonima ma charakter

A. parenetyczny.
B. opisowy.
C. dramatyczny.

Zadanie 9
Zaznacz P jeśli sformułowanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

A. ”Kronika polska” Galla Anonima łączy wiedzę historyczną z elementami fikcji literackiej.
B. „Kronika polska” Galla Anonim realizuje cel panegiryczny.

Zadanie 10
Wskaż stosowny kontekst literacki.

A. ”Dzieje Tristana i Izoldy”.
B. William Szekspir „Makbet”.
C. Juliusz Słowacki „Balladyna”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
„Boga czcił z największą pobożnością”.

Zadanie 3
Tak, Bolesław Chrobry dbał o dobro Kościoła, wspierając go darami oraz szanował duchownych, o czym może świadczyć fakt, że władca nie usiadł na tronie, dopóki oni nie zajęli miejsc siedzących.

Zadanie 4
Bolesław Chrobry był władcą sprawiedliwym, ponieważ w taki sam sposób traktował swoich poddanych niezależnie od tego czy byli zamożni, czy biedni.

Zadanie 5
Roztropny to ktoś, kto podejmując decyzje kieruje się rozsądkiem i postępuje rozważnie.

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A. P
B. P

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: