Gimnazjum – styczeń
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Styczeń 2019

Literatura: praca z tekstem – Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz” (fragment)

Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek,
Wysiadł z powozu […]
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne
Ogląda czule, jako swe znajome dawne.
Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z którymi się zabawiać lubił od powicia*;
Lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały.
I też same portrety na ścianach wisiały.
Tu Kościuszko w czamarce** krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów
Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie,
W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona […]
Dalej Jasiński***, młodzian piękny i posępny,
Obok Korsak***, towarzysz jego nieodstępny,
Stoją na szańcach Pragi****, na stosach Moskali,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.
Nawet stary stojący zegar kurantowy
W drewnianej szafie poznał u wniścia alkowy******
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.

* od powicia – od urodzenia
** czamarka – wierzchni ubiór męski, przypominający chłopską sukmanę
*** Jakub Jasiński, Tadeusz Korsak – uczestnicy powstania w 1794 roku; zginęli śmiercią bohaterską na Pradze
**** Praga – prawobrzeżna dzielnica Warszawy
***** u wniścia alkowy – przy wejściu do sypialni

Zadanie 1
O wydarzeniach opowiada

A. narrator trzecioosobowy.
B. narrator pierwszoosobowy.
C. podmiot liryczny.

Zadanie 2
Przedmiotem opisu jest

A. gospodarstwo w Soplicowie.
B. pokój w dworku soplicowskim.
C. komnata zamkowa.

Zadanie 3
Jakich uczuć doświadcza bohater fragmentu?

A. przygnębienia.
B. rozczarowania.
C. wzruszenia.

Zadanie 4
Bohater tego fragmentu

A. zakończył naukę w mieście i powrócił do domu.
B. powrócił do domu po skończonej wojnie.
C. powrócił do domu z egzotycznego kraju.

Zadanie 5
Wypowiedzenie ‘ Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne ogląda czule’ to

A. zdanie współrzędnie złożone łączne.
B. zdanie współrzędnie złożone wynikowe.
C. zdanie podrzędnie złożone podmiotowe.

Zadanie 6
Opisując dwór w Soplicowie, poeta kieruje uwagę czytelnika na

A. bezkrytyczne naśladowanie przez jego mieszkańców stylu życia wyższych warstw.
B. umiłowanie przez jego mieszkańców kraju rodzinnego.
C. skłonność jego mieszkańców do kolekcjonowania zabytków malarstwa z minionych epok.

Zadanie 7
Osoby ukazane na portretach znajdujących się w Soplicowie łączy

A. pragnienie sławy.
B. potrzeba zaszczytów.
C. ukochanie wolności.

Zadanie 8
Obrazy wiszące na ścianach nawiązują do wydarzeń z wieku

A. XVII.
B. XVIII .
C. XIX .

Zadanie 9
Porządek chronologiczny wydarzeń z lat, w których żyły postacie historyczne przywołane w tekście, jest zachowany w szeregu:

A. uchwalenie Konstytucji 3 maja, wybuch insurekcji kościuszkowskiej, II rozbiór Polski.
B. I rozbiór Polski, wybuch insurekcji kościuszkowskiej, uchwalenie Konstytucji 3 maja.
C. I rozbiór Polski, uchwalenie Konstytucji 3 maja, wybuch insurekcji kościuszkowskiej.

Zadanie 10
O rytmie tekstu decydują następujące jego cechy

A. jednakowa długość wersów i neologizmy.
B. sylabiczność utworu i średniówka.
C. układ stroficzny i wyrazy dźwiękonaśladowcze.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B