Egzamin ósmoklasisty – lipiec
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Lipiec 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Jan Kochanowski – wiadomości na temat życia i twórczości

Zadanie 1
Uzupełnij puste miejsca w zdaniach wyrazami w odpowiedniej formie.

szlachecka, Zygmunt August, Sycyna, Czarnolas, Akademia Krakowska

Jan Kochanowski urodził się w ………………………… Pochodził z rodziny ………………………… Studiował m.in. w ………………………………………….. Był sekretarzem króla ………………………. Zamieszkał w ……………………………………………….

Zadanie 2
Jan Kochanowski nie pisał

A. fraszek.
B. pieśni.
C. bajek.
D. trenów.

Zadanie 3
Przeczytaj fraszkę “Na dom w Czarnolesie”, a następnie odpowiedz na pytania.

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!
Inszy niechaj pałace marmurowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.

A. Do kogo zwraca się podmiot mówiący?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Na czym mu nie zależy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Jakie wartości ceni? Podaj trzy przykłady.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
D. Czym dla podmiotu mówiącego jest dom? Podaj jedno określenie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
E. Podaj symboliczne znaczenie wyrazu ‘dom’, o jakim mowa jest w wierszu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 4
Objaśnij własnymi słowami cytaty pochodzące z pieśni.

A. “Nie porzucaj nadzieje,/Jakoć się kolwiek dzieje”
B. “Nic wiecznego na świecie:/Radość się z troską plecie”
C. “Lecz na szczęście wszelakie/Serce ma być jednakie”

Zadanie 5
Do podanych określeń dopisz tytuły pieśni.

“Miło szaleć, kiedy czas po temu…”, “Pieśń o dobrej sławie”, “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…”, “Serce roście, patrząc na te czasy…”

A. nagrodą za godne życie jest dobre imię –
B. tylko człowiek o czystym sumieniu może w pełni cieszyć się życiem –
C. pochwała beztroskiej biesiady z przyjaciółmi –
D. wezwanie do rządzących o mądre sprawowanie władzy –

Zadanie 6
Kim jest bohaterka “Trenów”? Odpowiedź zawrzyj w zdaniu podrzędnie złożonym.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 7
Uzupełnij puste miejsca w zdaniu.

W Trenie ………. śmierć została porównana do ………. wyjadającego pisklęta ………. z gniazda.

Zadanie 8
Uzupełnij puste miejsca w zdaniu.

W Trenie ………. Urszulka została porównana do drzewka ………., które usycha podcięte przez nieuważnego ……….

Zadanie 9
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

A. W Trenie VII użyte zdrobnienia (m.in. uploteczki, letniczek) wyrażają ojcowską miłość.
B. W Trenie VIII została podkreślona pustka, jaka zapanowała w domu po śmierci Urszulki.

Zadanie 10
Jakich tematów nie podejmował Jan Kochanowski w swojej twórczości?

A. przyrody.
B. patriotyzmu.
C. walki o niepodległość.
D. szkolnych doświadczeń.
E. ludzkich wad.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Jan Kochanowski urodził się w Sycynie. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Studiował m.in. w Akademii Krakowskiej. Był sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Zamieszkał w Czarnolesie.

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A. Podmiot mówiący zwraca się do Boga.
B. Nie zależy mu na bogactwie.
C. Na przykład: zdrowie, czyste sumienie, dobre obyczaje, bliskość rodziny, pogodna starość.
D. Na przykład: oaza spokoju, bezpieczne schronienie.
E. gniazdo rodzinne.

Zadanie 4
A. niezależnie od okoliczności, w jakich znajdzie się człowiek, trzeba mieć nadzieję.
B. w życiu nie ma nic stałego, chwile radosne przeplatają się z troskami.
C. trzeba zachować dystans zarówno wobec radości, jak i nieszczęść, które nas spotykają.

Zadanie 5
A. “Pieśń o dobrej sławie”.
B. “Serce roście, patrząc na te czasy…”.
C. “Miło szaleć, kiedy czas po temu…”.
D. “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…”.

Zadanie 6
Bohaterką “Trenów” jest przedwcześnie zmarła Urszulka, która była córką Jana Kochanowskiego.

Zadanie 7
W Trenie I śmierć została porównana do smoka wyjadającego pisklęta słowika z gniazda.

Zadanie 8
W Trenie V Urszulka została porównana do drzewka oliwkowego, które usycha podcięte przez nieuważnego ogrodnika.

Zadanie 9
A. P
B. P

Zadanie 10
C. D