Gimnazjum – wrzesień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Wrzesień 2018

Literatura: praca z tekstem – C. W. Ceram, “Bogowie, groby i uczeni” (fragment)

Heinrich Schliemann otworzył “Iliadę” i przeczytał raz jeszcze wiersze o straszliwej walce
Achillesa z Hektorem. O tym, jak Hektor uciekał przed œśmiałym biegaczem i jak obydwaj miasto potrójnym okrążyli skokiem. Przebył opisaną w” Iliadzie” drogę i znalazł zbocze tak strome, że musiał zeń złazić na czworakach. To utwierdziło go w przekonaniu, że Homer, którego opisy terenu traktował tak, jakby chodziło o najściślejszą topografię wojskową, nie mógł pomyśleć o tym, żeby jego bohaterowie zbiegali z tego zbocza potrójnym skokiem. Z zegarkiem w jednym i Homerem w drugim ręku odmierzył drogę między pagórkiem, który kryć miał w sobie Troję, a przylądkiem, gdzie stać miały okręty Achajów. ŒŚledził przebieg pierwszego dnia bitwy trojańskiej, tak jak opiewa ją “Iliada” od drugiej do siódmej pieśni, i obliczył, że gdyby Troja leżała tu, w Bunarbaszi, Achajowie musieliby w ciągu dziewięciu godzin walk przebiec nie mniej niż 84 kilometry! Prawdziwe œślady znajdowały się gdzie indziej. Schliemann odnalazł Troję blisko wioski Hissarlik, gdzie wzgórze opadało łagodnym i szerokim stokiem, więc Hektor i Achilles, obiegając trzykrotnie miasto, musieli przebyć tylko 15 kilometrów. Odkrycie to było triumfem archeologa, ale i zarazem triumfem Homera, bo zostało udowodnione, że faktycznie niegdyśœ istniało to, co przypisywano wyłącznie wyobraźni poety.

C. W. Ceram, “Bogowie, groby i uczeni”, Warszawa 1967.

Zadanie 1
Schliemann szukał w “Iliadzie” informacji o

A. bohaterach wojny.
B. położeniu Troi.
C. flocie Greków.

Zadanie 2
Przywołując postacie Hektora i Achillesa, Schliemann analizował

A. psychikę bohaterów.
B. taktykę walki.
C. przebytą odległość.

Zadanie 3
W odnalezieniu Troi pomogło Schliemannowi

A. zapoznanie się z historią Grecji.
B. ustalenie miejsca postoju greckich okrętów.
C. wykonanie dokładnych pomiarów terenu.

Zadanie 4
Odkrycie Troi było triumfem Homera, ponieważ potwierdziło

A. barwność jego wyobraźni.
B. prawdziwość jego opisu Troi.
C. istnienie Achillesa i Hektora.

Zadanie 5
Potęga starożytnej Grecji opierała się na

A. rolnictwie i hodowli.
B. dyplomacji.
C. kolonizacji i handlu.

Zadanie 6
Wyrazem o innej budowie słowotwórczej niż dwa pozostałe jest

A. grafolog.
B. archeolog.
C. historyk.

Zadanie 7
Objaśnij pisownię cząstki -by w wyrazach

A. gdyby –
B. musieliby –

Zadanie 8
Omów poniższe zjawiska fonetyczne

A. przeczytał [pszeczytał] –
B. z tego [s tego] –
C. pierwszego [pierszego] –

Zadanie 9
Wyraz ‘złazić’ jest typowy dla stylu

A. popularnonaukowego.
B. potocznego.
C. publicystycznego.

Zadanie 10
Wypowiedzenie: ‘ Heinrich Schliemann otworzył “Iliadę” i przeczytał raz jeszcze wiersze o straszliwej walce Achillesa z Hektorem’ przekształć w zdanie pojedyncze rozwinięte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A. gdyby: cząstkę -by piszemy łącznie ze spójnikami.
B. musieliby: cząstkę -by piszemy łącznie z osobową formą czasownika.

Zadanie 8
A. przeczytał [pszeczytał] – ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe.
B. z tego [s tego] – ubezdźwięcznienie międzywyrazowe wsteczne.
C. pierwszego [pierszego] – uproszczenie grup spółgłoskowych.

Zadanie 9
B

Zadanie 10
Heinrich Schliemann przeczytał w “Iliadzie” raz jeszcze wiersze o straszliwej walce Achillesa z Hektorem.