Przystanek matura – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Styczeń 2024

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przykładowe zadania do testu historycznoliterackiego: Księga Koheleta (fragment)

Tytuł

1 Słowa Koheleta syna Dawida, króla w Jeruzalem.
2 Marność nad marnościami, powiada Kohelet,
marność nad marnościami – wszystko marność.

Nic nowego pod słońcem

3 Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu,
jaki zadaje sobie pod słońcem?
4 Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi,
a ziemia trwa po wszystkie czasy.
5 Słońce wschodzi i zachodzi,
i na miejsce swoje spieszy z powrotem,
i znowu tam wschodzi.
[…]

Wszystko zależne jest od czasu, ostatecznie od Boga

7 Nuże więc! W weselu chleb swój spożywaj
i w radości pij swoje wino!
Bo już ma upodobanie Bóg w twoich czynach.
8 Każdego czasu niech szaty twe będą białe,
olejku też niechaj na głowę twoją nie zabraknie!
9 Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał,
po wszystkie dni marnego twego życia,
których ci [Bóg] użyczył pod słońcem.
Po wszystkie dni twej marności!
Bo taki jest udział twój w życiu i w twoim trudzie,
jaki zadajesz sobie pod słońcem.
10. Każdego dzieła, które twa ręka napotka,
podejmij się według twych sił!
Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia,
ani poznania, ani mądrości w Szeolu,
do którego ty zdążasz.

Cieszyć się trzeba z życia w młodości

9 Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej,
a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej.
I chodź drogami serca swego
i za tym, co oczy twe pociąga;
lecz wiedz, że z tego wszystkiego
będzie cię sądził Bóg!
10 Więc usuń przygnębienie ze swego serca
i oddal ból od twego ciała,
bo młodość jak zorza poranna szybko przemija.

Zadanie 1
Dokończ zdanie.

Księga Koheleta należy do pism

A. dydaktycznych Nowego Testamentu.
B. dydaktycznych Starego Testamentu.
C. profetycznych Nowego Testamentu.

Zadanie 2
Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Kohelet to nie imię, ale określenie mędrca, który przemawia w zgromadzeniu.
B. Kohelet to imię starotestamentowego proroka.

Zadanie 3
Na czym polega – według Koheleta – paradoksalność ludzkiego życia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
Jakie wartości – według Koheleta – są marnością?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Jakie miejsce w życiu człowieka Kohelet wyznacza Bogu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6
W jaki sposób – według Koheleta – należy przeżywać swój los?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 7
Do jakiej filozofii można odnieść poniższy cytat. Podaj słowa będące hasłem tego kierunku filozoficznego.

„W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino!”

A. Kierunek filozoficzny:
……………………………………………………………………………………..
B. Hasło:
…………………………………………………………………………………….

Zadanie 8
Do podanego argumentu dopisz przykład.

Argument: Wizja świata przedstawiona przez Koheleta jest optymistyczna.
Przykład:
…………………………………………………………………………………….

Zadanie 9
Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Księga Koheleta jest utworem o charakterze parabolicznym.
B. Księga Koheleta zawiera sentencje i rozważania dotyczące ludzkiego życia.

Zadanie 10
Dokończ zdanie.

Pojęcie życia człowieka jako marności było charakterystyczne w

A. baroku.
B. renesansie.
C. oświeceniu.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A. P
B. F

Zadanie 3
Człowiek, mając świadomość, że jego życie ziemskie szybko przeminie, wytrwale podejmuje trudne i wymagające wysiłku działania.

Zadanie 4
Według Koheleta marnością są m.in. młodość, wszelkie dążenia człowieka.

Zadanie 5
Bóg jest jedyną pewną wartością w życiu człowieka. Należy Mu ufać i żyć zgodnie z Jego nakazami.

Zadanie 6
Człowiek powinien podejmować wyzwania, jakie stawia przed nim życie, cieszyć się z tego co posiada, ale zachować dystans wobec swoich działań.

Zadanie 7
A. epikureizm
B. „carpe diem”

Zadanie 8
Przykład: Człowiek pomimo przeciwności losu powinien dostrzegać w życiu dobre chwile i cieszyć się nimi.

Zadanie 9
A. F
B. P

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: