Egzamin ósmoklasisty – marzec
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Marzec 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tekst nieliteracki: “Czym jest biblioterapia?” (fragment wywiadu z panią Małgorzatą Kozłowską przeprowadzony przez Polski online w 2016 roku)

Polski onnline: Co to jest biblioterapia?
Małgorzata Kozłowska: Termin składa się z dwóch wyrazów: biblion – książka, therapeo – leczę. W skrócie znaczy tyle co leczenie książką.
Polski online: Skąd wzięła się ta metoda?
Małgorzata Kozłowska: Początki tej metody są bardzo odległe, bo sięgają czasów starożytnych. W bibliotece w Aleksandrii widniał napis “Lekarstwo duszy”. Terapeutyczne zastosowanie miało na przykład czytanie Biblii. Podstawę biblioterapii stworzył N.A Rubakin, który od 1919 roku w Instytucie Bibliopsychologii w Lozannie zapoczątkował badania nad reakcjami indywidualnymi czytelników. Natomiast w Polsce termin ten pojawił się w latach 30. XX wieku.
Polski online: W jakich okolicznościach mamy do czynienia z biblioterapią?
Małgorzata Kozałowska: Tak naprawdę z biblioterapią mamy do czynienia zawsze wtedy, kiedy sięgniemy po książkę. Nie jest to nasze działanie zaplanowane, bo otwierając książkę nie myślimy, że uczestniczymy w biblioterapii, ale tak właśnie jest.
Polski online: A kto może w zaplanowany sposób uczestniczyć w biblioterapii?
Małgorzata Kozłowska: Każdy, kto potrzebuje tego rodzaju terapii. Są to dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież gimnazjalna, licealna, osoby dojrzałe czy wreszcie seniorzy.
Polski online: Jakie “schorzenia” można leczyć za pomocą biblioterapii?
Małgorzata Kozłowska: Biblioterapii, jak już wcześniej wspominałam, mogą poddać się osoby w różnym wieku. Co możemy “leczyć?” Agresję, uzależnienia, trudności w nawiązywaniu kontaktów, lęki, fobie, niechęć do nauki i wiele innych, które utrudniają nam zwyczajne funkcjonowanie w życiu.

Zadanie 1
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Biblioterapia może zastąpić antybiotykoterapię.
B. Z biblioterapii mogą korzystać osoby niezależnie od ich wieku.

Zadanie 2
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu wynika, że biblioterapia jest dla człowieka

A. niebezpieczna.
B. korzystna.
C. krytyczna.

Zadanie 3
Uzupełnij poniższe zdanie w taki sposób, aby zawierało prawdziwe informacje.

Małgorzata Kozłowska twierdzi, że za każdym razem sięgając po książkę poddajmy się procesowi …………………………………., przy czym nasze działanie nie jest ……………………………

Zadanie 4
Odpowiedz na poniższe pytania w taki sposób, aby wskazać cechy wywiadu.

A. Z kim przeprowadzona została rozmowa?
……………………………………………………………………………………………………….
B. Jaką formę ma tekst?
……………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 5
Nazwij środek stylistyczny ‘lekarstwo duszy’.

A. epitet.
B. porównanie.
C. przenośnia.

Zadanie 6
Wyraz ‘biblioterapia’ to

A. zrost.
B. złożenie.
C. zestawienie.

Zadanie 7
Podaj regułę ortograficzną, za pomocą której można objaśnić pisownię Instytut Bibliopsychologii.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 8
Nazwij poniższe części mowy.

początki –
tej –
metody –
są –
bardzo –
odległe –

Zadanie 9
Do podanego rzeczownika dopisz bezokolicznik, a następnie zaznacz A/B.

leczenie –

A. czasownik dokonany.
B. czasownik niedokonany.

Zadanie 10
Odwołując się do “Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego udowodnij, że jest to utwór mówiący o sensie życia. Podaj 1 przykład.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. F
B. P

Zadanie 2
B

Zadanie 3
Małgorzata Kozłowska twierdzi, że za każdym razem sięgając po książkę poddajmy się procesowi biblioterapii, przy czym nasze działanie nie jest zaplanowane.

Zadanie 4
A. Rozmowa została przeprowadzona z panią Małgorzatą Kozłowską, biblioterapeutką.
B. Tekst ma formę dialogu.

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
Nazwy instytucji piszemy wielką literą.

Zadanie 8
początki – rzeczownik.
tej – zaimek.
metody – rzeczownik.
są – czasownik.
bardzo – przysłówek.
odległe – przymiotnik.

Zadanie 9
leczyć
B

Zadanie 10
Na przykład: na czym polega prawdziwa przyjaźń, dlaczego warto samodzielnie poznawać świat, do czego może doprowadzić brak kontroli nad własnym życiem

PODZIEL SIĘ: